PC Press
O nama
O nama
Pretplata
O nama
Postanite saradnik PC-ja
Kontakt sa redakcijom
PC Press
Novi broj
Novi broj   
Pretrazivanje
Arhiva
Arhiva   
PC Online
PC Plus   
Specijalna izdanja
Softver Softver
PC #158 : Septembar 2009 TehnoGuru

 Naslovna  Sadržaj 
Slobodan Perišić  

Prelazak u višu klasu

Ako se automobilska industrija trudi da trajanje svojih modela produži ili ih bogatije opremi rad prebacivanja u višu klasu, zašto to ne bi važilo i za proizvođače 3D CAD softvera? Da vidimo da li je Autodesk uspeo u tome novim Inventor-om...

(kliknite za veću sliku)

Nova verzija Inventor‑a potvrda je da Autodesk ispunjava data obećanja. Prvo se odnosilo na razvoj modula za delove od plastike i konstrukciju kalupa za njihovo livenje. Svesni činjenice da su tehnički proizvodi sve složeniji, uz sve veće učešće delova od ovog materijala, razvojni timovi su napravili program za podršku projektovanju plastičnih delova. Osnovu razvoja čine alati programa Moldflow i njegove baze materijala. Inventor familija je tako dobila novog člana – AutoCAD Inventor Tooling Suite 2010, čiji opis možete pročitati u posebnom prilogu. Program se može nabaviti zasebno ili okviru paketa AutoCAD Inventor Professional Suite 2010, a njegov razvoj trajao je više godina, uključujući testiranje u vodećim zemljama u oblasti proizvodnje plastike – Kini, Tajvanu i Južnoj Koreji.

Drugo obećanje korisnicima ranijih verzija Inventor‑a bilo je vezano za razvoj modula za analizu opterećenja sklopova. Kupovinom i primenom Plassotech tehnologije nova verzija sadrži najsavremeniji i najkompletniji modul za primenu metode konačnih elemenata na ceo sklop mašine ili uređaja.

Do sada se nismo sreli sa proizvođačem softvera koji toliko vodi računa o tome da korisnik prelaskom na novu verziju ne izgubi produktivnost u radu zbog promene pozicija starih i pojave novih komandi. U poslednje vreme svi Autodesk‑ovi programi višeg nivoa prilagođavaju svoj interfejs radnom okruženju AutoCAD‑a. Takva kompatibilnost programa donela je Autodesk‑u prvo mesto u prodaji CAD softvera, pa nova verzija Inventor‑a ima interfejs sa ribbon trakom, kao i novi AutoCAD 2010.

U gornjem levom uglu je ikona proizvoda Autodesk Inventor za rad sa komandama koje su ranije pripadale meniju File, a do nje je Quick Access Toolbar. Nezamenjiva pomoć iskusnim korisnicima ranijih verzija je opcija Command Locator koja se nalazi u ribbon traci osnovnog interfejsa, a pomoću koje u dva koraka dobijate poziciju tražene komande.

Od skica do sklopova

(kliknite za veću sliku)

Efikasan rad sa skicama je od suštinske važnosti tokom modeliranja pa se razvojni tim Autodesk‑a trudi da u novim verzijama ponudi fina doterivanja koja život znače. Tako je ograničenje za aksijalno povezivanje delova (Axial Mate Constraints) dobilo novu ikonu u Browser‑u. Novi pojam za kreiranje oblika u Autodesk Inventor‑u 2010 je Multi‑body part. To je nov pristup dizajnu, korišćenjem više tela u fajlu sa delovima. Tela se mogu uvesti ili napraviti tokom rada. Posebno je interesantna mogućnost da se komandama Make Part ili Make Components iz njega solidi ekstrahuju u nove delove.

Ako želite da kompletne delove iskoristite kao iFeatures, nova verzija omogućava da se iPart tabela sačuva kao iFeature tabela. Treba skrenuti pažnju da i stara metoda, kao upstalom i nova, koriste komandu Extract iFeature za čuvanje iFeature‑a na lokacijama određenih kataloga. Inovirani panel Work Feature sada ima i taster za postavljanje korisnički definisanog koordinatnog sistema, pri čemu su dodate slovne oznake za svaku osu.

Autodesk se trudi da odgovori potrebama korisnika koji se bave proizvodnjom delova od lima, tako što ugrađuje sve kompletnije alate za modeliranje. Tako je, kao logičan nastavak komande Contour Flange, nastala opcija Contour Roll. Rad počinje od definisanja otvorenog profila, ose i ugla obrtanja (rolovanja), a zakrivljena ravan kojom se definiše putanja rolovanja može se iskoristiti kao središna ravan, pri čemu se komandom Offset direction bira mogućnost rolovanja sa jedne ili sa obe strane ravni. Na deo urađen Contour Roll komandom može se primeniti i nova opcija Unfold/Refold za razvijanje površine, njenu izmenu i povratak u prethodno stanje deformacije.

Opciju Lofted Flange smo nestrpljivo čekali. Njome možete formirati zatvoreni oblik od lima, koristeći putanju između dva različita oblika pri čemu oni ne moraju biti paralelni. Opcijom Rip i izborom dve tačke na različitim stranama površine definiše se ravan razdvajanja koja se koristi kod njenog razvijanja.

Grupisanjem elemenata iz Browser‑a u korisnički definisane poddirektorijume povećava se preglednost sklopa. Takođe, sklop se može restrukturirati premeštanjem delova, grupa delova ili celih podsklopova u hijerarhiji Browser‑a, bez promene fizičke pozicije delova. Ukoliko Inventor ne bude u mogućnosti da održi njihove veze, on će to signalizirati i ponuditi alate za ispravljanje nelogičnosti. Nova opcija nazvana Display component names after constraint names, smeštena u Application Options, dozvoljava da se iza naziva komponente pojavi naziv ograničenja. Autodesk Inventor 2010 uvodi novu komandu za upravljanje velikim sklopovima – Shrinkwrap, a njome korisnik stiče novi nivo kontrole pojednostavljenjem prikaza velikih sklopova.

Popunjavanje zazora između delova materijala za zavarivanje program sada prihvata ukoliko je on manji od predviđene dimenzije vara. Grupisanje površina, predviđenih za zavarivanje istom veličinom vara, obavlja se opcijom Chain Face. Nova opcija Start‑Lenght koristi se za definisanje početne pozicije i dužine vara, a moguća je i redirekcija smera upotrebom komande Flip.

Biblioteke i akceleratori

(kliknite za veću sliku)

Bogate biblioteke standardnih komponenti od presudne su važnosti za produktivan rad u mašinskim projektima. Autodesk se potrudio da otkloni probleme korisnika biblioteka Inventor‑a koji podatke, vezane za projekat, čuvaju samo na jednom računaru. Do sada je bilo potrebno instalirati Microsoft SQL Server‑a i IIS da bi funkcionisala veza između programa i biblioteka standardnih komponenti. Korisnik samostalne instalacije programa bazu standardnih elemenata čuva u poddirektorijumu Desktop Content. Opcijom Material Guide upravlja se materijalima komponenti u bibliotekama, a vrsta materijala može se dodati odabranim ili svim članovima familije, ili formirati nova familija.

Nova ikona u Browser‑u različito prikazuje standardne komponente i ostale delova sklopa, te pomaže u brzom prepoznavanju njegove strukture. Panel Family Preview zamenjen je panelom Table View. Rad u okviru tabela BOM tehnički je usklađen sa načinom rada u tabelama Microsoft Excel‑a, uključujući korišćenje tastera Shift i Ctrl.

Inventor od sličnih programa izdvajaju moduli za brzo projektovanje složenih, pogonskih elemenata mašina i uređaja, što omogućavaju Design Accelerator‑i. Autodesk Inventor 2010 podržava prikaz i pregled zupčanika preko Preview dijaloga dostupnog u Spur Gears Component Generator‑u. Koriste se tri nova tastera za prikazivanje i simulaciju mreže zuba, nazubljene letve i mreže, kao i zupčanika i mreže.

Između teorijskih vrednosti za vezu jednog para zupčanika dobijenih programom i njihovog realnog korišćenja javljaju se razlike. Sada je preko skicirane geometrije zuba moguće manuelno podešavanje njihovog geometrijskog oblika i zazora u parovima. Zazor između kontaktnih površina definisan je krivom Spline.

Alati za projektovanje u Design Accelerator‑u obogaćeni su opcijom Cylindrical Cam Generator. Ona je dostupna u fajlu sklopa pritiskom na Design tab. Izuzetno je korisna za rad sa žljebovima na cilindričnim površinama koje bi trebalo da imaju bregaste oblike duž obima. Komandom Flip Over iz Bearing Component Generator‑a kotrljajući ležajevi sa koničnim kontaktom ispravno se postavljaju na vratila.

Inovirana opcija Drawing Document Settings obezbeđuje mehanizam za kopiranje iProperties vrednosti izabranog modela u iProperties crteža. Treba uzeti u obzir da se osobine prekopirane u crtež ne osvežavaju automatski. To mora korisnik da aktivira komandom Update Copied Model iProperties. Nove mogućnosti u crtežima su poravnanje balona za označavanje pozicija, novi stilovi aranžiranja dimenzija, projektovanje geometrije u prostoru crteža, dimenzionisanje tačaka krive tipa Spline sa opštim ili koordinatnim dimenzijama, definisanje korisničkog poddirektorijuma za simbole... Novim metodama Aligned i Projected iz dijaloga Section View generiše se presek u slučaju da je osna linija preseka sastavljena od više nezavisnih duži.

Analize i prikazi

(kliknite za veću sliku)

Program afirmiše okruženje skice kao osnovu za proučavanje i definisanje kinematskih veza delova i sklopova. Inventor 2010 uvodi princip rada sa skicama kao blokovima (Sketch Blocks), povezujući više njih u celinu definisanu ograničenjima. Ovakav pristup omogućava brz raspored komponenti mehanizama i efikasno razmatranje kako će funkcionisati pre nego što se sve primeni u 3D projektu. Proučavanje kinematike u 2D okruženju obezbeđuje funkcionalnost rešenja u skladu sa zahtevima, uz minimalno angažovanje memorije računara. Autodesk je i ovog puta vodio računa o povezanosti sa programom AutoCAD te se u operacijama u oblasti skica mogu koristiti blokovi formirani u tom programu.

Vrlo značajna novost je i mogućnost analize kompletnog sklopa ili dela metodom konačnih elemenata. Primenjena je vrhunska Plassotech tehnologija, koja podržava višestruke simulacije opterećenja i proučavanje parametara. Program nudi podešavanja za proučavanje višestrukih izmena parametara, a zatim menja model u skladu sa izabranim optimalnim rezultatom. Pri optimizaciji sklopa automatski se pretražuju vrednosti parametara u skladu sa zadatim kriterijumom projekta.

Za prikaz konačnog izgleda mašine ili uređaja koristi se programski modul Studio sa inoviranim mogućnostima postavljanja kamere. Može se upotrebiti i poseban program Autodesk ShowCase 2010 koji se jednostavno koristi, a cena mu je prihvatljiva čak i za naše tržište. Opcije ovog programa dozvoljavaju sve analize upotrebe mašine ili uređaja u očekivanom realnom okruženju.

Razmena podataka

(kliknite za veću sliku)

Unapređeni AEC Exchange pojednostavljuje razmenu podataka koji se koriste pri projektovanju zgrada. Uz podršku za novi Autodesk Package fajl format (.adsk) i Shrinkwrap, on omogućava publikovanje u vidu 3D prikaza sa inteligentnim tačkama za povezivanje sa objektima u programima Autodesk Revit MEP i Autodesk Revit Architecture.

Novost je i uvođenje modela sa preciznim podacima o površinama u projekte koji zahtevaju rad sa JT tipovima fajlova. Takođe, moguće je izvesti Inventor modele u JT format preko opcije Save Copy As.

Programe za proizvodnju prati i paket Autodesk Vault koji se koristi za timsko upravljanje fajlovima projekata i konstrukcija. Sve to novu generaciju Inventor paketa čini najboljim izborom za mašinske inženjere.

Korisne adrese:

OSA Računarski Inženjering
http://www.osa.rs