PC Press
O nama
O nama
Pretplata
O nama
Postanite saradnik PC-ja
Kontakt sa redakcijom
PC Press
Novi broj
Novi broj   
Pretrazivanje
Arhiva
Arhiva   
PC Online
PC Plus   
Specijalna izdanja
Softver Softver
PC #167 : Jun 2010 Knjiga 50 godina racunarstva u Srbiji

 Naslovna  Sadržaj 
Aleksandar Rakić  

Čuvanje podataka

Ukoliko tražite rešenje za backup podataka na vašoj mreži, obratite se iskusnim profesionalcima. Recimo, kompaniji GFI...

Kom­pa­ni­ja GFI već go­di­na­ma pred­stav­lja kva­li­te­tna i pris­tu­pačna re­še­nja za be­zbe­dnost, una­pređenje i op­ti­mi­za­ci­ju ra­da je­dne po­slov­ne mre­že. Nji­ho­vo re­še­nje za backup po­da­ta­ka nu­di pre­gršt stan­dar­dnih i ve­oma ko­ri­snih fun­kci­onal­nos­ti po ve­oma pris­tu­pačnoj ce­ni, a za­je­dno sa os­ta­lim GFI ala­ti­ma čini a­dmi­nis­tra­ci­ju mre­že za­o­kru­že­nom i upot­pu­nje­nom.

Na prvi po­gled

(kliknite za veću sliku)

Pri­ja­tan i je­dnos­ta­van in­ter­fejs je među prvim stva­ri­ma ko­je se za­pa­ze nakon instalacije softvera. Mno­gi o­dmah po­mi­sle da je u pi­ta­nju o­dvlačenje pa­žnje od o­snov­ne na­me­ne pro­i­zvo­da šmin­ka­njem, ali le­po­ta ov­de ipak ide ma­lo du­blje.

GFI Backup 2010 sve po­slo­ve ve­za­ne za skla­di­šte­nje po­da­ta­ka obav­lja sa a­dmi­nis­tra­tor­ske ra­dne sta­ni­ce te je ta­ko u sta­nju da vo­di računa o svim do­gađaji­ma na mre­ži. Je­dna od bi­tni­jih stav­ki ko­ja za­vi­si od ove činje­ni­ce jes­te sin­hro­ni­za­ci­ja po­da­ta­ka backup‑a. Uko­li­ko za je­dan računar pos­to­ji backup na vi­še lo­ka­ci­ja (ar­hi­va, ser­ver, ko­ri­snički lap­top...) pri­li­kom po­kre­ta­nja GFI će, po po­tre­bi, is­ko­pi­ra­ti po­dat­ke na sva­ku od že­lje­nih lo­ka­ci­ja. Ali, i po­red ovo­ga, ko­ri­sni­ci mo­gu sa­mi, pu­tem GFI Backup 2010 agen­ta da za­da­ju o­dređene za­dat­ke za backup. Na taj način će obe­zbe­di­ti se­bi sve­ži­je i­zda­nje ope­ra­tiv­nog sis­te­ma i pra­tećih pro­gra­ma u slučaju kad pos­to­ji veća šan­sa za pad ope­ra­tiv­nog sis­te­ma ili nje­go­vih de­lo­va.

Sa­ma sin­hro­ni­za­ci­ja mo­že da se obav­lja na mno­go načina. Kom­bi­na­ci­jom svih mo­gućnos­ti sin­hro­ni­za­ci­je mo­že­te obe­zbe­di­ti vi­še backup‑a na ra­zličitim lo­ka­ci­ja­ma i sin­hro­ni­za­ci­ju svih backup‑a je­dnog ko­ri­sni­ka, ali mo­že­te sin­hro­ni­zo­va­ti i backup de­lje­nih ko­ri­sničkih fol­de­ra ili fol­de­re je­dnog ko­ri­sni­ka na vi­še ra­dnih sta­ni­ca. Ko­načno, a­dmi­nis­tra­tor mo­že da krei­ra je­dan za­htev za backup ko­ji po­tom pro­sle­di svim ko­ri­sničkim agen­ti­ma na mre­ži. Sve ovo čini mre­žu zna­tno be­zbe­dni­jom, sma­nju­je se pros­tor ko­ji će ne­ki backup‑ovi za­uze­ti i u­prošćava se kre­ira­nje ne­kih čes­to po­nav­lja­nih za­da­ta­ka.

Pris­tu­pačnost

Backup 2010 mo­že da se kon­tro­li­še pu­tem Web browser‑a. Po­tre­bno je da a­dmi­nis­tra­tor o­tvo­ri o­dređene por­to­ve na firewall‑u sa svo­je ra­dne sta­ni­ce i on­da mo­že pris­tu­pa­ti s bi­lo ko­je lo­ka­ci­je u sve­tu, bez po­tre­be za us­pos­tav­lja­njem VPN ko­nek­ci­je (vir­tu­el­ne pri­va­tne mre­že) s računa­rom s kog se po­ve­zu­je na mre­žu.

Po­moću po­se­bnog in­ter­fej­sa, na­prav­lje­nog za ova­kvo po­ve­zi­va­nje, mo­guće je obav­lja­ti sve ne­op­ho­dne ope­ra­ci­je po­put kre­ira­nja no­vih za­da­ta­ka za backup, uređiva­nja pos­to­jećih, po­kre­ta­nja, za­us­tav­lja­nja, bri­sa­nja i ana­li­ze tre­nu­tnih za­da­ta­ka i vraćanje podataka na računar. Sva ko­mu­ni­ka­ci­ja se obav­lja ta­ko što se za­da­ci pro­sleđuju GFC Backup a­dmi­nis­tra­tor­skoj kon­zo­li ko­ja po­tom za­hte­ve pro­sleđuje na mre­žu i obav­lja ih.

Do­bra fun­kci­onal­nost obe­zbeđena je ti­me što se sva kon­tro­la obav­lja is­ključivo pre­ko a­dmi­nis­tra­tor­ske kon­zo­le, što je zna­tno be­zbe­dni­ji način. Za­hva­lju­jući to­me, mo­že se uki­nu­ti mo­gućnost backup‑a ko­ri­sni­ci­ma računa­ra i ta­ko brzo i je­dnos­tav­no sačuva­ti ce­lo­ku­pna mre­ža.

Flek­si­bil­nost

Sam backup mo­že da bu­de pri­lično be­zbe­dan i pru­ža mo­gućnos­ti ko­je će od­go­vo­ri­ti svim za­hte­vi­ma u­šte­de pros­to­ra ili vi­šes­tru­kog kopiranja ra­di do­da­tne be­zbe­dnos­ti. Prva stav­ka je ve­za­na za činje­ni­cu da GFI Backup 2010 za for­mat backup‑a mo­že da ko­ris­ti standardni ZIP for­mat, umes­to spe­ci­fičnih backup for­ma­ta. Ovo mo­že bi­ti od po­moći uko­li­ko se na ra­dne sta­ni­ce ne in­sta­li­ra GFI Backup agent. Mo­gu se na­pra­vi­ti ar­hi­ve ko­je se auto­mat­ski de­kom­pre­su­ju, a s dru­ge stra­ne, mo­gu se na­pra­vi­ti i backup‑ovi bez kom­pre­si­je ka­ko bi se omo­gućilo brže pro­ce­si­ra­nje po­da­ta­ka. Ta­kođe, backup se mo­že po­de­li­ti na vi­še de­lo­va i sačuva­ti na vi­še lo­ka­ci­ja, a mo­že se po­većati i ste­pen kom­pre­si­je ra­di u­šte­de pros­to­ra. Uko­li­ko sve ovo ni­je do­volj­no da bis­te u­šte­de­li na pros­to­ru, za­hva­lju­jući po­de­li na vi­še de­lo­va i vi­so­koj kom­pre­si­ji, mo­že­te je­dnos­tav­no o­drža­va­ti backup na lo­ka­ci­ji van mre­že.

Do­da­tne dve fun­kci­je ko­je će vam si­gur­no po­moći da se o­dlučite je­su je­dnos­tav­na en­krip­ci­ja i oba­ve­šta­va­nje e‑mail-om. A ako i da­lje nis­te baš ubeđeni, na saj­tu pos­to­ji free­ware ver­zi­ja pro­šlo­go­di­šnjeg pro­gra­ma za kućnu upo­tre­bu, pa mo­že­te tes­ti­ra­ti ka­ko sve to ra­di pre ne­go što se o­dlučite na tro­šak.

Korisne adrese:

Extreme
http://www.extreme.rs