PC Press
O nama
O nama
Pretplata
O nama
Postanite saradnik PC-ja
Kontakt sa redakcijom
PC Press
Novi broj
Novi broj   
Pretrazivanje
Arhiva
Arhiva   
PC Online
PC Plus   
Specijalna izdanja
Hardver Hardver
PC #88 : April 2003 Knjiga 50 godina racunarstva u Srbiji

 Naslovna  Sadržaj 
Branislav Bubanja  

Mali megapikseli

Isprobali smo dva fotoaparata minimalnih dimenzija koji mogu stati u džep, a pri tom daju pristojnu rezoluciju i kvalitet fotografija.

Pro­i­zvođ­ač­i di­gi­tal­nih fo­to­apa­ra­ta utrku­ju se ko će da po­nu­di veću re­zo­lu­ci­ju i fun­kci­onal­nost. Sva­ka­ko ni­je lo­še ima­ti u ru­kama pet ili šest me­ga­pik­se­la, ali ta­kvi apa­ra­ti su za sa­da uglav­nom su­vi­še glo­ma­zni i ne­zgo­dni za sva­ko­dnev­nu upo­tre­bu. Iako ih po ga­ba­ri­ti­ma la­ko mo­že­te za­me­ni­ti sa Web ka­me­ra­ma, Sony i Ca­sio fo­to­apa­ra­ti ko­je smo is­pro­ba­li spa­da­ju u da­le­ko ozbilj­ni­ju ­klasu.

Sony DSCU20

Na­kon mo­de­la U10 ko­ji je iza­zvao pa­žnju svo­jim di­men­zi­ja­ma, Sony je pred­sta­vio po ga­ba­ri­ti­ma sli­čan mo­del sa ozna­kom U20. U ma­lu plas­tič­nu ku­ti­ju di­men­zi­ja 80×29×40 mm sme­šten je Sonyjev CCD ele­ment od 2 me­ga­pik­se­la sa odno­som 1/2.7. Time je mak­si­mal­na re­zo­lu­ci­ja fo­to­apa­ra­ta po­već­a­na na, za mno­ge ama­ter­ske pri­me­ne sa­svim do­volj­nih (ali i nestandardnih) 1.632×1.224 ­piksela.

Zbog ma­lih di­men­zi­ja ovog mo­de­la mo­ra­li su da se na­pra­ve ne­ki kom­pro­mi­si. „Žrtve­ni ja­rac“ je op­tič­ko tra­ži­lo ko­je je izbač­e­no, a i TFT dis­plej je zna­čaj­no sma­njen – od stan­dar­dnih 1.8“, smanjen je na di­ja­go­na­lu ma­nju od 1“ (2.5 cm). Na sre­ću, 64.400 pik­se­la ko­je po­se­du­je je sa­svim do­volj­no da sli­ka na ovom dis­ple­ju izgle­da ve­oma do­bro (čak i bo­lje ne­go na ne­kim fo­to­apa­ra­ti­ma iz Sony P se­ri­je).

U20 se auto­mat­ski uključ­u­je ka­da se otvo­ri za­šti­tni po­klo­pac, a po že­lji mo­že­te ga uklju­či­va­ti i is­klju­či­va­ti i ­power tas­te­rom. Ovaj mo­del po­se­du­je sa­mo tri mo­da: pre­gled sli­ka, fotografisanje i sni­ma­nje fil­mo­va. Vi­deoin­ser­ti su ogra­nič­e­ni na 15 se­kun­di bez zvu­ka. Soč­i­vo je fik­si­ra­no i ima fo­kus od 5 mm što je ekvi­va­len­tno 33 mm na stan­dar­dnim 35 mm ka­me­ra­ma. Ugrađ­e­ni blic je vrlo ma­le sna­ge i nje­gov mak­si­mal­ni do­met je 1.8 m. Fo­to­gra­fi­je se upi­su­ju na Me­moryStick kar­ti­ce, a u paketu se do­bi­ja kar­ti­ca ka­pa­ci­te­ta 8 MB na ko­ju mo­že da sta­ne vi­še od 20 fo­to­grafija.

Iako ima is­ti CCD ele­ment kao i ne­ka „već­a“ brać­a (Sony DSCP31, „PC #86“), na ovom mo­de­lu je so­ftver­ski uma­njen kva­li­tet fo­to­gra­fi­ja u ko­rist kvan­ti­te­ta. Na­ime, fo­to­gra­fi­je se snima­ju u JPEG for­ma­tu sa mak­si­mal­nom kom­pre­si­jom. Kao re­zul­tat, na sli­ka­ma je vi­dlji­va pik­se­li­za­ci­ja. Ovo je kom­pro­mis koji po na­ma ni­je tre­ba­lo da se pra­vi, po­go­to­vo što Sony ima izu­ze­tno kva­li­te­tne CCD sen­zo­re, pa je U20 sa ce­nom od 31.500 di­na­ra pri­li­no sku­pa igra­čka, prem­da u nje­mu ima po­ten­ci­ja­la ko­ji ni­su do kra­ja is­ko­rišćeni.

Ca­sio ­Exilim

De­vet me­se­ci na­kon svet­ske pre­mi­je­re, ko­nač­no je i u na­šu zem­lju sti­gao Ca­sio ­Exilim EXS2. Fa­ma oko nje­ga nas­ta­la je jer ga je Ca­sio re­kla­mi­rao kao naj­ma­nji di­gi­tal­ni fo­to­apa­rat na sve­tu. Iako izgle­da ­krhko, elek­tro­ni­ka je sme­šte­na u metal­nu ku­ti­ju, pa je on mno­go ot­por­ni­ji od Sonyje­vog takma­ca, ali je i sko­ro du­plo teži.

Ova­kav di­zajn omo­gu­ćio je da se na ma­lom pros­to­ru pos­ta­ve sko­ro svi ne­op­ho­dni i uobi­ča­je­ni ele­men­ti. Tu je naj­pre dis­plej di­ja­go­na­le 1.6 inča, po­red koga je i op­tič­ko tra­ži­lo. Tu je i jog di­al za po­de­ša­va­nje op­ci­ja, kao i pre­ki­dač za određivanje mo­da ra­da fo­to­apa­ra­ta. Mes­to za me­mo­rij­sku kar­ti­cu pos­tav­lje­no je sa do­nje stra­ne; ­Exilim ko­ris­ti Se­cu­re Di­gi­tal me­mo­rij­ske kar­ti­ce ko­je se mo­ra­ju po­se­bno ku­pi­ti. Sa pre­dnje stra­ne sme­šte­ni su blic i op­ti­ka.

CCD sen­zor ima dva me­ga­pik­se­la, a mak­si­mal­na re­zo­lu­ci­ja fo­to­gra­fi­ja je 1.600×1.200 ta­a­ka. Za sva­ku re­zo­lu­ci­ju mo­že se po­de­si­ti kva­li­tet snim­lje­nih fo­to­gra­fi­ja – u naj­bo­ljem kvali­te­tu i naj­već­oj re­zo­lu­ci­ji na me­mo­rij­sku kar­ti­cu od 64 MB sta­je oko 70 fo­to­gra­fi­ja.

Kva­li­tet fo­to­gra­fi­ja je na pri­met­no vi­šem ni­vou u odno­su na Sony U20. Do­met bli­ca i kod ­Exilima je i da­lje pre­kra­tak, ma­da se u uput­stvu ne na­vo­de nje­go­ve ka­rak­te­ris­ti­ke. Dozvo­lje­no je i sni­ma­nje vi­deo za­pi­sa do 30 se­kun­di. Ca­sio po­se­du­je i 4x zum, do­du­še sa­mo di­gi­tal­ni. Ma­lo­pro­daj­na cena ovog mo­de­la je 32.000 ­dinara.

Ko­ji ­odabrati?

Ce­ne i no­mi­nal­ne ka­rak­te­ris­ti­ke ovih mo­de­la su slič­ne, ali se u prak­si ra­zli­ku­ju. Ca­sio ­Exilim nam je dao fo­to­gra­fi­je prime­tno bo­ljeg kva­li­te­ta, ima ve­ći dis­plej, du­žu auto­no­mi­ju u ra­du i sve te­hni­ke ka­rak­te­ris­ti­ke idu nje­mu u ko­rist. S dru­ge stra­ne, da bi bio ope­ra­ti­van po­tre­bno je do­ku­pi­ti memo­rij­sku kar­ti­cu (što je tro­šak od još ne­ko­li­ko hi­lja­da dina­ra). Na Sonyje­voj stra­ni je go­to­vo ne­ve­ro­vat­no ma­la masa. Od znač­a­ja mo­že da bu­de i či­nje­ni­ca da se u pa­ke­tu do­bi­ja i me­mo­rij­ska kar­ti­ca (ma­log ka­pa­ci­te­ta, ali za poč­e­tak do­volj­na). I de­talj­nost uput­stva mo­že­ biti Sonyje­va prednost, ma­da je to bi­tno sa­mo u pe­ri­odu upo­zna­va­nja sa aparatom.

Ako vam je ce­na li­mi­ti­ra­ju­ći fak­tor, pre­po­ru­ču­je­mo Sony DSCU20 jer za ma­nje nov­ca do­bi­ja­te pot­pu­no fun­kci­ona­lan fo­to­apa­rat. Ako vam je bi­tni­ji kva­li­tet fo­to­gra­fi­ja, mi­sli­mo da vre­di ulo­ži­ti još ne­što nov­ca u me­mo­rij­sku kar­ti­cu i ku­pi­ti Ca­sio ­Exilim EXS2.

Korisne adrese:

MP Soft
Deligradska 24, Beograd
tel: 011/3611-900

Pla­to XL
Knez Mi­hailo­va 48, Be­o­grad
tel: 011/624751